AANVULLEND REGLEMENT

From distributed.net
Jump to navigationJump to search

AANVULLEND REGLEMENT VAN DISTRIBUTED COMPUTING TECHNOLOGIES INC

ZOALS AANGENOMEN OP 8 JUNI 1998

ARTIKEL I - NAAM EN VESTIGINGSPLAATS

De naam van de organisatie zonder winstoogmark is Distributed Computing Technologies, Inc. (hierna te noemen de "Organisatie"). Het hoofdkantoor van de Organisatie zal zijn 125 C 25th Ave NW, Birmingham, AL 35215. De Organisatie kan soortgelijke kantoren hebben binnen of buiten de State of Alabama, zulks van tijd tot tijd vast te stellen door de Raad van Commissarissen.

ARTIKEL II - DOELSTELLINGEN

De Organisatie bestaat voor het onderzoek en de implementatie van technologieen die meedere computers in staat stellen gecoordineerd activiteiten te bedrijven met een gezamenlijke doelstelling. Het ideaal is om daarvoor duizenden thuiscomputers te gebruiken om berekeningen te maken die voorheen alleen maar met behulp van miljoenen kostende mainframes en minicomputers gemaakt konden worden. De Organisatie heeft zich ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan de gehele samenleving. De Organisatie doet dit door zowel het ontwikkelen en vrijgeven in het 'public domain' van de software programma's die nodig zijn om deze technologie te gebruiken als ook door het sturing geven aan vrijwillig ter beschikking gestelde rekenkracht in de richting van wetenschappelijke, rekenkracht vergende taken of taken die waardevol zijn voor de mensheid. De resultaten van dergelijke onderzoeken zullen in het openbaar gepubliceerd worden. ARTIKEL III - MEMBERS

De Organisatie zal geen leden hebben.

ARTIKEL IV - RAAD VAN COMMISSARISSEN

Lid 1. Zeggenschap en Aantallen
De Raad van Commissarissen heeft algehele zeggenschap ten aanzien van beheer en management van alle zaken en eigendommen aangaande de Organisatie in overeenstemming met de doelstellingen en beperkingen zoals die zijn opgesteld in de Akte van Oprichting. Het aantal commissarissen dat samen de Raad vormt na de eerste jaarvergadering zal acht (8) zijn. Het aantal commissarissen met stemrecht zal niet minder dan zes (6) en niet meer dan twaalf (12) personen zijn die zoals hieronder beschreven verkozen zullen worden. Een actuele lijst van commissarissen zal beschikbaar zijn in dit document als Overzicht I.

Lid 2. Verkiezing en Zittingstermijn
Het initiele aantal commissarissen zal bestaan uit de personen die genoemd worden in de 'Articles of Incorporation'. Bij de inwerkingstelling van dit Reglement zal de Raad bestaan uit twee (2) titeldragende commissarissen en zes (6) niet titeldragende commissarissen die gekozen worden door de initiele Raad van Commissarissen. De commissarissen met titel zullen Voorzitter en Controller van de Organisatie zijn en zij zullen dienen als ex-officio stemmende leden van de Raad in hun respectievelijke posities.

De eerste commissarissen zonder titel zullen gekozen worden voor een periode tot de eerste jaarvergadering en voor een termijn van twee (2) jaar vanaf dan. Gekozen commissarissen kunnen opeenvolgende termijnen dienen en zullen hun positie houden tot hun opvolger gekozen is.

Alle commissarissen hebben stemrecht.

Lid 3. Afzetting
Iedere commissaris van op ieder moment afgezet worden, met of zonder reden, door een stemming met een tweederde (2/3) meerderheid van de Raad.

Lid 4. Aftreden
Iedere commissaris kan zijn functie neerleggen op ieder moment door zijn schriftelijke ontslagaanvraag aan de Voorzitter te doen toekomen. Tenzij verwacht door de inhoud van de ontslagaanvraag, zal goedkeuren van de ontslagaanvraag niet nodig zijn om het ontslag te bekrachtigen.

Lid 5. Vacante Posities
Vacante posities in de Raad van Commissarissen die op welke manier of tijd dan ook ontstaan, zullen in overeenstemming met Lid 2 door de Raad van Commissarissen worden opgevuld. Iedere commissaris die op die wijze wordt gekozen zal dienen tot de daarop volgende jaarvergadering van de Raad van Commissarissen en de verkiezing en installatie van zijn of haar opvolger.

Lid 6. Plaats, Tijd en Wijze van Vergadering.
De Raad zal haar jaarvergadering houden op de tweede zaterdag van juni. Een buitengewone vergadering kan op ieder moment belegd worden door de Voorzitter of door een schriftelijke eis van tenminste eenderde (1/3) van het aantal leden van de Raad op een plaats en tijd die zij opgeven. De leden van de Raad mogen deelnemen aan iedere vergadering door middel van een conference call, Internet Relay Chat (IRC) of door gebruik te maken van vergelijkbare communicatieapparatuur die de alle deelnemers in staat stelt met elkaar te communiceren. Het op enigerlei wijze volgens de hiervoor beschreven methodes deelnemen aan een vergadering wordt aangemerkt als het in persoon aanwezig zijn bij een vergadering.

Lid 7. Aankondiging van Vergaderingen
De aankondiging van de plaats en tijd van iedere reguliere of buitengewone vergadering of de jaarvergadering en, op de best mogelijke wijze, een geschreven agenda waarin alle agendapunten waarvoor actie wordt voorgesteld, zullen per post (elektronisch of op andere wijze) aan iedere commissaris port betaald (als van toepassing) worden toegezonden - geadresseerd aan hem of haar en op zijn of haar huisadres of op zijn of haar reguliere werkadres (of op een ander adres dat door de betreffende commissaris schriftelijk is meegedeeld aan de Secretaris) - tenminste acht (8) dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Echter, opgemerkt wordt dat kennisgeving van buitengewone vergaderingen waarin zaken bespoken zullen worden die directe actie behoeven, ook telefonisch aan hem of haar, niet minder dan achtenveertig (48) uur tevoren de te houden vergadering aan hem of haar kan plaatsvinden. Kennisgeving van een vergadering hoeft niet plaats te vinden aan commissarissen die een in een schriftelijk verklaring, voor of na een vergadering dit niet op de hoogte stellen accepteren of de betreffende commissarissen niet protesteren voor of bij de opening van de vergadering.

Lid 8. Geldigheid en Stemming
Bij alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen dient een meerderheid van de Raad aanwezig te zijn om zaken doorgang te kunnen laten vinden. Tenzij anders door de wet wordt voorgeschreven of door dit Reglement zal een stemming met een tweederde (2/3) meerderheid van de aanwezige commissarissen op het moment van de stemming een decreet van de Raad zijn.

Lid 9. Handelen door de Raad
Ieder handelen door de Raad of toegestaan door de Raad kan doorgang vinden zonder vergadering als alle leden van de Raad schriftelijk een resolutie goedkeren die het handelen autoriseert. De geschreven goedkeuringen zullen bewaard worden bij de notulen van handelingen van de Raad of de commissie.

Lid 11. Compensatie
Geen enkele commissaris van de Organisatie zal enige vorm van compensatie, tegemoetkoming of andere emolumenten ontvangen voor de diensten die als commissaris of beambte voor de Organisatie verricht zijn anders dan een vergoeding van werkelijk gemaakte kosten die direct zijn toe te rekenen aan de verrichte werkzaamheden. De Organisatie zal geen leningen verstrekken aan welke van haar commissarissen of beamtes ook.

Lid 12. Rechtgang
De Raad van Commissarissen mag instigeren en zich als vertegenwoordiger namens de Organisatie opstellen in iedere juridische (recht)zaak in iedere juridisch orgaan; de Raad van Commissarissen mag juridische hulp inschaken en heeft het recht een compromis te bereiken of arbitrage te zoeken in iedere vorm van conflict waarin de Organisatie terecht komt; dit voorgaande mag de Raad van Commissarissen doen naar beste kunnen en inzicht.

ARTIKEL V - BEAMTEN EN AGENTEN

Lid 1. Beamten
De beamten van de Organisatie zullen zijn een Voorzitter, een Controller en een (1) of meer Vice-Voorzitters, zoals de Raad van Commissarissen van tijd tot tijd aan beslissen en benoemen. De Voorzitter en de Controller zullen leden van de Raad van Commissarissen zijn. De andere beamten kunnen leden van de Raad van Commissarissen zijn, maar hoeven dit niet te zijn.

Lid 2. Verkiezing, Zittingstermijn en Afzetting
De beamten van de Organisatie zullen gekozen worden voor een periode van twee (2) jaren tijdens de jaarverdadering van de Raad van Commissarissen en ieder zal zijn of haar functie blijven behouden tot zijn of haar dood, aftreden of afzetten.

Lid 3. Andere Agenten en Werknemers
De Raad van Commissarissen kan van tijd tot tijd agenten en werknemers aanstellen als zij dat nodig acht. Zij zullen hun functie vervullen zo lang als de Raad van Commissarissen dat nodig acht; zij zullen volmachten hebben, taken verrichten en een, als zo afgesproken, redelijke compensatie krijgen; dit alles van tijd tot tijd te bepalen door de Raad van Commissarissen.

Lid 4. Vacatures
Iedere vacature voor een positie kan opgevuld worden door de Raad van Commissarissen. Iedere zo gekozen beamte zal zijn functie vervullen tot de volgende jaarvergadering van de Raad van Commissarissen en de verkiezing en installatie van zijn of haar opvolger.

Lid 5. Voorzitter: Volmacht en Plichten
De Voorzitter zal alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen voorzitten en zal de dagelijkse gang van zaken van de Organisatie overzien. Hij of zij zal de volmacht hebben om alleen te tekenen, tenzij de Raad van Commissarissen nadrukkelijk om een aanvullende handtekening zal vragen, in naam van de Organisatie voor alle die in het algemeen of in detail zijn geautoriseerd door de Raad van Commissarissen. De Voorzitter zal ook andere volmachten kunnen hebben en andere taken kunnen vervullen; het voorgaande wordt van tijd tot tijd door de Raad van Commissarissen voorgeschreven. Bij afwezigheid of onkundigheid van de Voorzitter te handelen, zal de Controller de taken van de Voorzitter verrichten en mag de Controller gebruik maken van iedere volmacht van de Voorzitter.

Lid 6. Controller: Volmacht en Plichten
De Controller mag bij afwezigheid van de Voorzitter vergaderingen van de Raad van Commissarissen voorzitten. Hij of zij zal de Raad van Commissarissen volledig geinformeerd houden. Hij of zij zal verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de boekhouding van Organisatie en zal alle gelden ontvangen en behederen zoals door de Raad gevorderd. De Controller zal notulen maken van alle vergaderingen van de Raad. Hij of zij zal zorgdragen of laten zorgdragen voor het publike maken van alle mededelingen van de Organisatie. Hij of zij zal de volmacht hebben alleen te tekenen, tenzij de Raad van Commissarissen nadrukkelijk om een aanvullende handtekening zal vragen, in naam van de Organisatie voor alle die in het algemeen of in detail zijn geautoriseerd door de Raad van Commissarissen. De Voorzitter zal ook andere volmachten kunnen hebben en andere taken kunnen vervullen; het voorgaande wordt van tijd tot tijd door de Raad van Commissarissen voorgeschreven. Bij afwezigheid of onkundigheid van de Controller te handelen, zal de een lid van de Raad de taken van de Controller verrichten en mag gebruik maken van iedere volmacht van de Controller.

Lid 7. Vice-Voorzitter: Volmacht en Plichten
De Vice-Voorzitter zal volmachten hebben en taken verrichten zoals van tijd tot tijd besloten door de Raad van Commissarissen.

Lid 8. Binding aan de Organisatie
De Raad van Commissarissen mag van iedere beamte, zaakwaarnemer of agent verwachten een overeenkomst te sluiten met de Organisatie, met voldoende zekerheden, samenhangend met een adequate vervulling van ieders rol ter invulling van de voorwaarden zoals deze door de Raad van Commissarissen zijn vastgesteld.

ARTIKEL VI - RAAD VAN ADVIES

Lid 1. Volmachten
De Raad van Commissarissen mag van tijd tot tijd elk aantal personen aanstellen als adviseurs van de Organisatie waarbij die adviseurs ofwel alleen ofwel als commissie of commissies zullen functioneren. Elke adviseur zal aangesteld worden zolang als de Raad van Commissarissen dat nodig acht en zij zullen alleen de autoriteit en verplichtingen hebben zoals die door de Raad van Commissarissen van tijd tot tijd wordt vastgesteld. Investerings managers, accountants, advokaten en projectleiders zijn geen "adviseurs" als bedoeld in dit artikel.

Lid 2. Geen Compensatie
Geen enkele adviseur van de Organisatie zal direct of indirect enige vorm van salaris of compensatie ontvangen voor enige aan de Organisatie verleende dienst, met uitzondering van de eventueel door de Raad van Commissarissen goedgekeurde tegemoetkoming in de kosten die redelijkerwijs gemaakt zijn bij het vervullen van taken die ten goede zijn gekomen aan de Organisatie.

ARTIKEL VII - CONTRACTEN, CHEQUES, BANKREKENINGEN EN INVESTERINGEN

Lid 1. Cheques, Contant Geld en Contracten
De Raad van Commissarissen is autoriseerd om banken of andere faciliteiten te selecteren die zij geschikt acht voor het onderbrengen van de fondsen van de Organisatie. De Voorzitter en de Controller zullen geautoriseerd zijn om van tijd tot tijd namens de Organisatie cheques, bankopdrachten of andere betalingsopdrachten voor de betaling van geld, aanvaarding van contant geld of andere bewijzen van het aangaan van overeenkomsten te gebruiken of om andere documenten en instrumenten daarvoor te gebruiken. (deze vertaling is een beetje krom)

Lid 2. Investeringen
De Raad van Commissarissen is authoriseerd om de fondsen van de Organisatie te consolideren, investeren of desinvesteren in roerende of onroerende goederen of op andere wijze, inclusief, maar niet uitsluitend, in aandelen van iedere klasse, aandelen fondsen, obligaties, onroerend goed, trust fondsen, of aandelen of deelnemingen in 'common trust funds', zoals het de Raad van Commissarissen goeddunkt. Het is de Raad van Commissarissen toegestaan een of meer individuen, effectenhandelshuizen, cooperaties of bedrijven die optreden als broker, een investeringsadviseur of anderen ("de Investerings Adviseurs)" in te huren om de fondsen van de Organisatie te investeren of te herinvesteren en om accountants en advokaten in te huren voor andere zaken, zoals het de Raad van Commissarissen goeddunkt. Zonder het voorgaande af te zwakken zal de Raad van Commissarissen niet autoriseren (I) iedere vorm van lening van de Organisatie aan de beheerders en beamten van de Organisatie of (II) enige andere actie die in strijd is met de 'self-dealing provisions' van Lid 4941 van de 'Internal Revenue Code' van 1986, zoals aangenomen.

Lid 3. Giften
De Raad van Commissarissen mag, in haar hoedanigheid, namens de Organisatie elke bijdrage, gift of erfenis aannemen voor ieder doel van de Organisatie.

ARTIKEL VIII - BOEKEN EN STUKKEN

Lid 1. Boeken en Stukken
Op het kantoor van de Organisatie zullen correcte boeken en stukken waaruit de activiteiten en transacties, van de Organisatie, inclusief een notulenboek dat een kopie van de Akte van Oprichting zal bevatten, een kopie van dit Reglement en alle notulen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

Lid 2. Openbaarheid
De boeken en stukken van de Organisatie, zoals gedefinieerd in Artikel XII, Lid 1 van dit document, zullen aan iedere persoon, personen of organisatie beschikbaar worden gemaakt als daartoe wordt verzocht.

ARTIKEL IX - FISCAAL JAAR

Het fiscale jaar van de Organisatie zal ieder jaar beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december.

ARTIKEL X - AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING

De Organisatie mag, tot zover wettelijk is toegestaan, nu of later, iedere persoon, of zijn erfgenaam of erfgename, die partij wordt, of dreigt te worden, door welke actie of overeenkomst dan ook, om de reden van het feit dat hij beheerder, beamte, employee of agent van de Organisatie was, aansprakelijk stellen voor vonnissen, boetes, schikkingen en redelijkwijs aantoonbaar gemaakte uitgaven, inclusief kosten voor juridische bijstand.

ARTIKEL XI - BEVEILIGING EN VERIFICATIE

Iedere vorm van communicatie, correspondentie of kennisgeving waar nader verklaard in dit Reglement gegeven "schriftelijk" mag ook, naar keuze van de verzender, uitgevoerd worden als een PGP digitaal gesigneerd format en wordt dezelfde status toegedaan en heeft dezelfde rechten als fysieke, op papier gebaseerde, communicatie.

ARTIKEL XII - AMENDEMENTEN

Dit Reglement mag op iedere vergadering van de Raad van Commissarissen geamendeert worden door een stemming met een twee-derde (2/3) meerderheid van de volledige Raad van Commissarissen. Uitzondering hierop zijn amendementen die een verhoging van het quorum inhouden of het percentage van de stemmen dat nodig is voor het autoriseren van zakelijke transacties of enig ander nader te specificeren onderdeel van de zakelijke aangelegenheden. Deze amendementen moeten steun krijgen van twee-derde van de hele Raad inclusief steun van ofwel de Voorzitter ofwel de Controller.

Aangenomen 8 juni 1999.

DISTRIBUTED COMPUTING TECHNOLOGIES INC

REGLEMENT ADDENDUM OVERZICHTEN

INGANGSDATUM: 22 APRIL 1999

OVERZICHT I - COMMISSARISSEN MET TITEL

Acting President (interim voorzitter), David C. McNett - 125C 25th Ave NW, Birmingham, Alabama, 35215 Vice President (vice-voorzitter), Jeffrey A. Lawson - 1893 Kaweah Drive, Pasadena, California, 91105 Controller, Jim C. Nasby - 8210 Karlov, Skokie, Illinois, 60076

OVERZICHT II - COMMISSARISSEN MET STEMRECHT

Peter A. DeNitto - 305 Adams Avenue, Alexandria, Virginia, 22301 Chris D. Yarnell - 4501 Snell Ave #1803, San Jose, California, 95136-2360 Peter Gildea - 1031 Crestview Drive #110, Mountain View, California, 94040-3401 Chris J. Chiapusio - 1199 SW 109th Lane, Davie, Florida, 33324 David A. Avery - 418 W 234th St, Carson, California, 90745

Noot van de vertaler: aan deze vertaling van een juridisch stuk kunnen geen rechten ontleend worden. Bij een dispuut kan uitsluitend het originele, Engelstalige stuk als uitgangspunt dienen. Deze vertaling is slechts een hulp voor het vlot begrijpen van een anders misschien moeilijk stuk.